Wzrost stawki za odpady komunalne

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia, że Rada Gminy Zabierzów w dniu 30 października 2019 roku podjęła uchwałę Nr XII/132/2019 (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 7705) zmieniającą uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2020 roku:

  1. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny ustalona została w wysokości 23,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  2. miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – ustalona została w wysokości 46,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wprowadzenie nowej stawki nie wiąże się z koniecznością składania deklaracji aktualizujących wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Opłatę uiszcza się do 15 dnia każdego miesiąca.