Zebranie wiejskie

W Środę 20 września 2017 r. odbędzie się zebranie wiejskie w budynku Świetlicy Wiejskiej. Początek zebrania zaplanowany jest na godzinę 17:00. Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania,
2. Wybór Sekretarza zebrania,
3. Przyjęcie porządku obrad zebrania,
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
5. Realizacja uchwał, wniosków i opinii z porzedniego zebrania,
6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
7. Przyjęcie uchwały dotyczącej podziału funduszu sołeckiego na rok 2018,
8. Propozycje zadań do realizacji z budżetu Gminy Zabierzów,
9. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany granic sołectwa Niegoszowice i Kochanów,
10. Wolne wnioski i zapytania,
11. Zakończenie zebrania.